“ L’honneur élève l’homme, la compassion ennoblit. ” (Maître Tran-Van-Ho)

Accueil Quy định fédéraux Võ cổ truyền : quy định 9 : Siêu Xung Thiên